Algemene voorwaarden

1. Digital Farmers BV, handelend onder de benaming ‘Digital Farmers’ (hierna "Digital Farmers", "wij" of "onze"), is een rechtspersoon naar Belgiusch recht gevestigd in Boekenberglei 18/5, vijfde verdiep, 2100 Deurne, België en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0677.938.443.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Digital Farmers en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken, vormen integraal deel van de verkoopsvoorwaarden. De verkoopsvoorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.


Voor de uitvoering van de opdracht.

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen.

2. Onze offerte is uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

3. De offerte is 14 dagen geldig.

4. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

5. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Digital Farmers hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken. Voorschotten worden overigens nooit terugbetaald.

7. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking. Wij houden de kwaliteit van ons werk graag hoog, daarom hebben wij het recht om de oplevering met maximaal dertig (30) werkdagen uit te stellen zonder dat dit onze aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. We brengen jou uiteraard voorafgaand op de hoogte indien we hiervan gebruik maken.

8. Wij behouden te allen tijde het recht om een project te weigeren of om een refund te geven.


Over de uitvoering van een opdracht.

1. De uitvoering van onze opdrachten gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector aan de hand van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

2. Digital Farmers beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Digital Farmers kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Digital Farmers kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. De gratis revisieronde waar de opdrachtgever ongelimiteerde opmerkingen mag geven bij een website kan maximaal 10 dagen duren. Deze 10 dagen gaan in van zodra Digital Farmers zijn klant met het eerste design in de Invision-tool voorziet. Van zodra dat de opdrachtgever klaar is met opmerkingen te geven meldt hij dit aan Digital Farmers en zal de revisieronde (vervroegd) worden afgesloten. Wilt de klant nadien toch nog opmerkingen geven (ook al valt dit binnen de 10 dagen), zal dit aan ons uurtarief van €75/uur verder worden gefactureerd (tenzij anders overeengekomen). Het is dus belangrijk om als opdrachtgever grondig je tijd te nemen om alle opmerkingen tegelijkertijd te geven en dus niet allemaal apart.

4. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk’ vereist waarmee de opdrachtgever zijn akkoord geeft voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Dit akkoord moet steeds via mail bevestigd worden door de opdrachtgever. Door dit akkoord gaat het risico van tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen over op de opdrachtgever.

6. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

7. Zodra de opdracht is afgewerkt gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de ontwikkelde producten. Indien de ontwikkelde producten te kwalificeren vallen als “computerprogrammatuur” betekent de definitieve oplevering de aanvang van een garantieperiode van één (1) maand waarbinnen de opdrachtgever gebreken kan melden. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk en in gebundeld formaat worden meegedeeld.

8. Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld social media management en hostingsdiensten) dan moet de opdrachtgever zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de opdrachtgever informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, kunnen wij de opdrachtgever verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn. Digital Farmers heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.


Hosting en domeinnamen.

1. Het standaard hostingpakket (van €9,99 maand exclusief BTW) dat Digital Farmers aanbiedt omvat 1GB dataverkeer. De Opdrachtgever kan deze limiet – enkel indien nodig –, 1 keer kosteloos verdubbelen.

2. Het staat de Opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende;

- Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die Digital Farmers of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van Digital Farmers.

- Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.

- Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal.

- Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

- Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.

- Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden voor niet-toegelaten handelingen.

3. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten.

4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor

.be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin Digital Farmers slechts een verbindende rol vervult. De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

5. De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.


Onze tarieven en betalingsmodaliteiten.

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Digital Farmers kan de tarieven en prijzen te allen tijde wijzigen.

3. Indien de opdrachtgever een reeds bestaande klant is, kan hij beroep doen op onze vaste serviceprijzen of op ons uurtarief van €75/uur.

4. Onze facturen zijn te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2017: 8%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

5. Indien het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Digital Farmers tot op het moment van de gehele betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

6. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschot gevraagd ten belope van 50 % op de totale waarde van de opdracht, tenzij partijen anders overeenkomen. Digital Farmers kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van de betaling van het voorschot.

7. Wij behouden te allen tijde het recht om een terugbetaling te doen en de werken stop te zetten.

8. Bij wanbetaling behoudt Digital Farmers het recht om de website (tijdelijk) down te halen.


Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. De opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen we in opdracht creëren. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. We kunnen uiteraard niet meer rechten toekennen dan wettelijk toegestaan.

2. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Digital Farmers. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals eventuele open source-software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

3. Het digitale project wordt pas overgedragen aan de opdrachtgever van zodra Digital Farmers beschikt over 100% van het overeengekomen offertebedrag.

4. Alle door Digital Farmers gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaard tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. Tenslotte zijn wij fier op onze opdrachtgever en voltooide projecten. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we te allen tijde een verwijzing kunnen maken naar de handelsnaam en/of handelsketens als één van onze referenties, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.


Love Badge

Iedere afgeleverde website krijgt standaard een “Designed with love”-badge ergens in het klein op de website waar het het algemene design van de eigen website niet stoort. De klant zal hiervoor een affiliate account kunnen aanmaken op https://badge.digitalfarmers.be. Iedere websitebezoeker die op deze badge “klikt”, wordt automatisch geregistreerd in ons systeem en dergelijke “kliks” zullen ook zichtbaar zijn in de klant zijn affiliate dashboard van Omnistar als “Pending approval”, de referentiemarketing partner van Digital Farmers. Van zodra de “klik” of beter gekend als de “lead” overgaat tot een daadwerkelijke aankoop bij Digital Farmers, zal Digital Farmers handmatig 10% van het overeengekome offertebedrag als referentiecommissie beschouwen en via Omnistar doorstorten aan de klant die al dan niet passief fungeert als zijnde “referrer”. Dit proces gebeurt op vertrouwen aangezien iedere offerte anders is.

Wenst de opdrachtgever toch om welke reden dan ook niet te genieten van de Love Badge, zal hiervoor een éénmalige additionele “vrijkoop” fee aangerekend worden van €500 (tenzij anders overeengekomen). Hierdoor zal de klant dus de toelating van ons krijgen om geen Love Badge te tonen op zijn website. Wel zal er nog steeds onderaan de website in het klein (in de footer of onder de footer) een vermelding gemaakt worden naar onze officiële website als zijnde ontwikkelaars van deze website.

Duur en beëindiging.

1. De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van deze Overeenkomst.

2. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Digital Farmers als de opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. Digital Farmers is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Digital Farmers de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Digital Farmers is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Digital Farmers in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Digital Farmers te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is Digital Farmers gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5. Digital Farmers kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.


Vertrouwelijkheid.

Digital Farmers en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

Bepalingen over deze overeenkomst.

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Digital Farmers en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

2. De opdrachtgever aanvaardt dat de communicatie tussen de Partijen met alle middelen van recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie, zoals e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Designed with
by Digital Farmers